هوشمندسازی مدرسه

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ تعداد بازدید 411

مدرسه هوشمند  ، باید به صورت واقعی و کاربردی به هوشمندسازی مدارس  ختم شود

اما به دلیل وجود اطلاعات ناکافی ، متاسفانه هنوز ، کاربردش در سطح سخت افزار ختم می شود

مدیران مدارس نوین و هوشمند ، بسیار عمیق تر به هوشمندسازی مدارس  می پردازند ، به طوریکه به نتیجه هوشمند بودن مدرسه  خود ، اهمیت خاصی قائل می شوند .

به کارایی معلم ها ، کادر و استفاده اولیا و دانش آموزان دقت می نمایند

پس باید سیستم جامعی برای مدارس تعریف نمود که بتوانند بهترین عملکرد را برای مدارس ایجاد نمایند

بهره وری مدارس را در سایر پست های آموزشی به آن پرداختیم