راهنمای انتخاب ابزار هوشمندسازی مدارس

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶ تعداد بازدید 2804

به طوری که توانسته تمام بخش های مورد نیاز مدرسه را در طی یک پلتفرم کامل آماده نماید

هوشمندسازی هدفش بر اساس نیازهای شناسایی شده در مدرسه می باشد .

برای مثال عملیات های مختلفی که در مدرسه در حال اتفاق هست ، بسیاری وقت گیر و هزینه بر می باشد ، سیستم باید با تسریع امور و بدون نیاز به نیروی انسانی جدید ، فعالیت ها را پوشش دهد

سیستم مدیریت مدرسه کلاسه با ایجاد خط قرمز های مدیریتی از جمله ، آسان بودن ، سریع بودن و هماهنگی بین سیستم ها و نیازها ، انقلابی را در مدیریت مدرسه و مرکز آموزشی ایجاد نماید

با کلاسه بیشتر همراه باشید

هوشمندسازی مدارس

مدرسه