سامانه کارنامه استاندارد مدرسه

جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ تعداد بازدید 4388

تصاویر زیر بخش های مختلف ، سیستم دریافت نمره توسط معلم و همکاران اداری ، سپس ایجاد دوره های ارزیابی و استاندارد های مختلف کارنامه را نمایش می دهد

اگر بخواهیم به طور خلاصه به این بخش بپردازیم ، طبق راهنمای کوتاه زیر می باشد :
 

گام اول :
ابتدا دوره ارزیابی را ایجاد می نمایید و در دوره ارزیابی مشخص می نمایید که از درس ، زیر درس و یا هر دو استفاده شود و یا خیر
و در نهایت ارتباط با درس را برایش فعال می نمایید

گام دوم :
مرحله دوم ، فرم ورود نمرات می باشد که از همین طریق نمرات را می توانید وارد نمایید

(البته معلمین نیز می توانند از طریق پنل اولیا و مربیان و اپلیکیشن موبایل مستقیما نمره درس خود را وارد نمایند)

گام سوم :
کارنامه ی جدید را تولید و گزینه های مرتبط با این کارنامه را فعال نمایید
در زمان ثبت کارنامه جدید گزینه تعلیق رو می توانند انتخاب نمایید

گام چهارم :
تولید کارنامه از نمرات وارد شده
و انتخاب نمرات 
می توانین در این بخش بعضی از نمرات را از خروجی کارنامه حذق نمایید
بعد از این مرحله ، کارنامه به نمایش اولیا خواهد آمد

 

گام پنجم :

چاپ کارنامه با معیارهای مختلف و استاندارد ها برای بایگانی و رساندن به دست اولیا

 

دلیل طراحی در این پنج گام به این دلیل بوده است که معلم بتواند نمرات متفاوتی را در مدل های مهتلف ارزشیابی کلاسی ، امتحانی ، تکلیف و سایر مدل های نمره دادن ، وارد نماید
و مسئول وبسایت بعد از برسی نمرات بتواند به صورت دو مرحله ای اقدام به ساخت کارنامه های متنوع در بازه های زمانی برای نمایش به اولیا طراحی نماید

 

هوشمندسازی مدارس

مدرسه