گزارش های مدیریتی

در این قسمت کلیه اتفاقات سیستم از ارسال پیام ها در مدل های مختلف ، گزارش و تکلیف بر اساس آمار قابل رویت می باشد