کارنامه

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ تعداد بازدید 1142

تصاویر زیر بخش های مختلف ، سیستم دریافت نمره توسط معلم و همکاران اداری ، سپس ایجاد دوره های ارزیابی و استاندارد های مختلف کارنامه را نمایش می دهد

اگر بخواهیم به طور خلاصه به این بخش بپردازیم ، طبق راهنمای کوتاه زیر می باشد :
 

گام اول :
ابتدا دوره ارزیابی را ایجاد می نمایید و در دوره ارزیابی مشخص می نمایید که از درس ، زیر درس و یا هر دو استفاده شود و یا خیر
و در نهایت ارتباط با درس را برایش فعال می نمایید

 

گام دوم :
مرحله دوم ، فرم ورود نمرات می باشد که از همین طریق نمرات را می توانید وارد نمایید

(البته معلمین نیز می توانند از طریق پنل اولیا و مربیان و اپلیکیشن موبایل مستقیما نمره درس خود را وارد نمایند)

 

گام سوم :
کارنامه ی جدید را تولید و گزینه های مرتبط با این کارنامه را فعال نمایید
در زمان ثبت کارنامه جدید گزینه تعلیق رو می توانند انتخاب نمایید

 

گام چهارم :
تولید کارنامه از نمرات وارد شده
و انتخاب نمرات 
می توانین در این بخش بعضی از نمرات را از خروجی کارنامه حذق نمایید
بعد از این مرحله ، کارنامه به نمایش اولیا خواهد آمد

 

گام پنجم :
چاپ کارنامه با معیارهای مختلف و استاندارد ها برای بایگانی و رساندن به دست اولیا

 

دلیل طراحی در این پنج گام به این دلیل بوده است که معلم بتواند نمرات متفاوتی را در مدل های مهتلف ارزشیابی کلاسی ، امتحانی ، تکلیف و سایر مدل های نمره دادن ، وارد نماید
و مسئول وبسایت بعد از برسی نمرات بتواند به صورت دو مرحله ای اقدام به ساخت کارنامه های متنوع در بازه های زمانی برای نمایش به اولیا طراحی نماید