برنامه

برنامه کلاسی

منوی برنامه کلاسی قابلیت باگزاری فایل تصویری برنامه های کلاسی تمام کلاس ها را دارد

که به صورت هدفمند برای دانش آموزان هر کلاس نمایش می دهد

عنوان و کلاس و تصویر برنامه مربوطه از فیلد های الزامی این بخش می باشند

برنامه امتحانی

منوی برنامه امتحانی قابلیت باگزاری فایل تصویری برنامه های امتحانی تمام کلاس ها را دارد

که به صورت هدفمند برای دانش آموزان هر کلاس نمایش می دهد

که به صورت هدفمند برای دانش آموزان هر کلاس نمایش می دهد