گزارش های مدیریتی

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ تعداد بازدید 4994

در این قسمت کلیه اتفاقات سیستم از ارسال پیام ها در مدل های مختلف ، گزارش و تکلیف بر اساس آمار قابل رویت می باشد