برنامه

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ تعداد بازدید 7202

برنامه کلاسی

منوی برنامه کلاسی قابلیت باگزاری فایل تصویری برنامه های کلاسی تمام کلاس ها را دارد

که به صورت هدفمند برای دانش آموزان هر کلاس نمایش می دهد

عنوان و کلاس و تصویر برنامه مربوطه از فیلد های الزامی این بخش می باشند

برنامه امتحانی

منوی برنامه امتحانی قابلیت باگزاری فایل تصویری برنامه های امتحانی تمام کلاس ها را دارد

که به صورت هدفمند برای دانش آموزان هر کلاس نمایش می دهد

که به صورت هدفمند برای دانش آموزان هر کلاس نمایش می دهد