"کلاسه" موفق به اخذ اعتبارنامه کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی از وزارت آموزش و پرورش شد

سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ تعداد بازدید 268

کلاسه" موفق به اخذ اعتبارنامه کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی به شماره مجوز 7112  از "معاونت تالیف و تولید مواد و رسانه های آموزشی " وزارت آموزش و پرورش گردید
این موفقیت را مدیون حمایت همه ی همکاران فرهنگی در سراسر کشور هستیم
لینک در سایت وزارت آموزش و پرورش
رشد (استاندارد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)

http://standard.roshd.ir/content/2877